Serbske ludowe spěwy

Swaśi te do jsy jěźechu

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Swaśi te do jsy jěźechu,
||: na zel’nej górce zastachu. :||

2. Pšašali su se tam, pšašali,
||: »Źo jo ten Rědnyškojc nowy dwór?« :||

3. »Cośo ten nowy dwór raźi wiźeś,
comy jen derje wam powěźeś,
comy jen teke wam spokazaś.

4. Pśed tym mě Rědnyškojc nowym dwórom,
||: tam stoj ta lipa zelena. :||

5. Spóz njeje sejźi to rědne źowćo,
||: dwa jo tam wěnaška wuwiła. :||

6. Jaden buźo wóna gólcoju daś,
||: drugi buźo wóna sama měś. :||

7. Sama jen měś a hyś a byś,
k wěrowanju buźo we njom hyś,
wěrowana žona byś.«

8. Swaśi te ku dwóru jěźechu,
||: źowćo to běžy w komoru. :||

9. »Muterka, ty luba maś mója,
||: wobaraj swatam do dwóra.« :||

10. »Kak ga ja debu jim wobaraś,
||: gaž sy jim sama zlubjona. :||

11. Běłu sy rucku jim nawdała,
||: złoty sy pjeršćeń jim zawdała.« :||

12. Swaśi te ku dwóru pśijěźechu,
||: pśed nowym dwórom tam zastachu. :||

13. »Maśeŕka, wrota nam wótcynjaj!«
Maś ta te wrota jim wótcynjašo,
źowćo, to swaśi pak witašo.

14. »Witajśo wšykne mě gromaźe,
||: jadno ten mój sam wósebje.« :||

15. Swaśi, te do jśpy pśiźechu,
||: wšykne se za blido zesedachu. :||

16. Źowćo, to wótcyni wokeńcko,
wuteržo sebje rožy dwě,
da jeju gólcam na blido.

17. »Toś maśo, gólcy, rožy dwě,
teju wam dawam k slědnemu.
Wěcej wam dawaś njebudu.

18. Nět deje druge wam źowća dawaś,
||: wy dejśo z nimi pak rejowaś.« :||

* * *

19. »Dobru noc, dobru noc, maś mója!
||: Mějśo źěk, až sćo mě skubłali. :||

20. Dobru noc, dobru noc, nan stary!
||: Mějśo źěk, až sćo mě zwoblekali. :||

21. Dobru noc, dobru noc, młodša sotša!
Měj ty źěk, až sy mě lubowała,
až sy mě wěnašk z cesću dała.

22. Dobru noc, dobru noc, młodšy bratš!
||: Měj ty źěk, až sy mě lubował. :||

23. Dobru noc, dobru noc, rědne źowća!
||: Mějśo wy wšykne dobru noc. :||

24. Wěcej mě wiźeś njebuźośo
w ruśanem wěnku zelenem,
ale w tom šlewjerju bělonem.«